PRESS RELEASE

2015-03: Asean Seafood, “JC. DIENER: What if there were no more pangasius tomorrow?”, P27-29 (EN) 2015-03: Agromonitor website, www.agromonitor.vn, “JC Diener-Sẽ ra sao nếu ngày mai cá tra không còn trên thị trường”, (VN) 2015-03: VASEP website, www.vietfish.org, “JC. Diener - Sẽ ra sao nếu ngày mai cá tra không còn trên thị trường?”, (VN) 2014-11: Intrafish website, www.intrafish.com, "Pangasius buyers too focused on price, not quality", (EN) 2014-11: Intrafish website, www.intrafish.com, “Expert ASC 'bullying' Vietnamese pangasius producers”, (EN) 2014-07: Tra & Basa Vietnam, "Tại sao không có sự cải thiện cơ bản? ", P34-35 (VN) 2014-07: Tra & Basa Vietnam, "Why there is no fundamental improvement?", P36-37 (EN) 2014-07: Intrafish Media, “Pangasius prices flat as new glazing rules delayed”, (EN) 2014-06: Intrafish Media, “Expert: Minimum export price 'essential' for Vietnamese pangasius”, (EN) 2014-03: Thương Mại Thủy Sản, “Bạn nước ngoài hào hứng cùng Tết Việt”, P32-33 (VN) 2013-05: Tra & Basa Vietnam, "Có vấn đề gì với cá tra tẩm bột?", P58-59 (VN) 2013-05: Tra & Basa Vietnam, " What is wrong with breaded pangasius?", P60-61 (EN) 2013-01: Tra & Basa Vietnam, "Giá rẻ đã là vấn đề!", P64-65 (VN) 2013-01: Tra & Basa Vietnam, "Cheap price is already the problem!", P66-67 (EN) 2012-10: Produits de la Mer, "Hong Kong, ou la croisee des cultures", P6-7 (FR) 2012-08: Thương Mại Thủy Sản, “Sách lược ba bước để khôi phục hình ảnh cá tra Việt Nam”, P58-61 (VN) 2012-07: Vietfish International, "The three key steps to restore the image of Pangasius", P88-92 (EN) 2012-05: Thương Mại Thủy Sản, “Cần khôi phục uy tín chất lượng và tăng gía bán cá tra”, P14-15 (VN) 2012-05: Tuổi Trẻ Cuối Tuần, www.tuoitre.vn, "Con cá tra bị chặt mấy khúc?", (VN) 2011-08: Produits de la Mer, "Le Panga a la loupe", P64 (FR) 2011-08: Produits de la Mer, "Sourcing, les conseils d'OFCO", P67 (FR) 2011-08: Thương Mại Thủy Sản, “What do the processors speak about Shrimp market this year?”, P52,55 (VN to EN) 2011-04: Les marches hebdo N°94, "2011 : l'annee de la qualite pour le panga du Vietnam?", P22-23 (FR) 2011-08: Thương Mại Thủy Sản, “Các nhà chế biến nói gì về thị trường tôm năm nay?”, P52-55 (VN) 2011-03: Vietfish International, "To preserve our ocean", P82-84 (EN) 2010-11: Vietfish International, "Pangasius - we should react before its too late", P89-91 (EN) 2010-10: Thương Mại Thủy Sản, "Problem of Pangasius - we should act before its too late", P68-71 (VN to EN) 2010-10: Thương Mại Thủy Sản, "Những vấn đề của cá tra: Hãy hành động khi còn chưa quá muộn", P68-71 (VN) 2010-06: Saigon Entrepreneur, "Mr Jean-Charles Diener, CEO of OFCO Sourcing Vietnam", P122-127 (VN and EN) 2010-04: Thương Mại Thuỷ Sản: "Xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm cá tra để kiểm soát giá bán", P11 (VN) 2010-03: Intrafish Media, "Company offers quality inspection of Vietnam seafood", (EN) 2010-01: Intrafish Media, "Pangasius the 'plat du jour' in Schools", (EN) 2009-11: Vietfish International, "OFCO and European-style breaded Pangasius fillets", P36-37 (EN) 2009-09: Thương Mại Thủy Sản, "Philê cá tra bao bột Hương vị châu Âu của OFCO", P32-33 (VN) 2009-09: Thương Mại Thủy Sản, "Breaded Pangasius fillet with a European twist from OFCO", P32-33 (VN to EN) 2009-08: Produits de la Mer, "L'image de qualite doit etre preservee", P66 (FR) 2009-08: Produits de la Mer, "The Quality must be preserved", P66 (FR to EN) 2008-10: Conxemag, “OFCO sources frozen fish from Vietnam”, P6 (EN and SP) 2008-10: Conxemag, "Proconco Advertising", P5 (SP) 2008-08: Produits de la Mer, "Du Pangas, en veux-tu en voila!", P52-62 (FR) 2008-08: Produits de la Mer, “PANGAS, you want it, here it is!”, P52-62 (FR to EN) 2008-04: Seafood International, “OFCO continues expansion”, P65 (EN) 2007-08: Seafood International, “Pangasius the remarkable fish from Mekong”, P43 (EN) 2004-08: Seafood international, “Tilapia versus Pangasius”, P35 (EN)