A fast growing population combined with a better standard of living
increases worldwide animal proteins demand. While land farming alone
can not meet this demand, aquaculture is likely to contribute to the
solution, opening new markets to seafood suppliers especially
to pangasius suppliers.

Developed countries now give more importance to products that
preserve the environment as modern consumers are moving more and
more into green consumerism.

In this context, pangasius suppliers as well as the seafood buyers have
the assets to conquer retailers and consumers all over the world:
omnivorous pangasius preserves the oceans balance, it has the best
protein conversion rate and the light flavor of its meat is widely accepted
across different cultures.
Dân số gia tăng nhanh chóng kết hợp với tiêu chuẩn sống tốt hơn làm
tăng nhu cầu protein động vật trên toàn thế giới.Trong khi nông trại chăn nuôi
gia súc không thể đáp ứng nhu cầu này, nuôi trồng thủy sản có thể đóng
góp một giải pháp, mở ra thị trường mới cho các nhà cung cấp thủy
sản đặc biệt là các nhà cung cấp cá tra.

Hiện nay những nước phát triển chú trọng nhiều đến những sản phẩm
giữ gìn môi trường vì những khách hàng hiện đại đang càng ngày càng
hướng đến việc “tiêu dùng xanh”.

Trong phạm vi này, những nhà cung cấp cá tra cũng như những người mua
thủy sản có những cơ sở để chinh phục những người bán lẻ và những
khách hàng khắp thế giới: cá tra ăn tạp giữ gìn sự cân bằng của đại dương.
Nó có tỉ lệ chuyển đổi Protein tốt nhất và cơ thịt với mùi nhẹ đươc
chấp nhận rộng rãi ở những nền văn hóa khác nhau.